您现在的位置:  发奋学习网试题课件下载试题下载语文试题高二语文试题《师说》同步测试题下载

《师说》同步测试题

 • 名称: 《师说》同步测试题
 • 类型: 试题下载 - 语文试题 - 高二语文试题
 • 大小: 648 KB
 • 语言: 简体中文
 • 推荐星级:
 • 更新时间: 12-21
 • 下载次数: 192
 • Tag:高二语文试题,高二语文试卷,高中语文试题   测试题
 • 收藏此页: 将此页加入收藏
《师说》同步测试题简介:
《师说》同步测试题,类型为高二语文试题。由[发奋学习网|http://www.ff70.com ]提供下载交流学习,版权归原作者所有,

一、基础知识。
1、给下列划线词注音并释义:
    A.授之书而习其句读者              读:                   
    B.作《师说》以贻之                贻:                    
    C.六艺经传皆通习之                传:                     
 D.位卑则足羞,官盛则近谀          谀:                      
2、请解释下列划线词的意思并指出属于哪种活用现象:
A. 巫医乐师百工之人,不耻相师                               
B.则群聚而笑之                               
C、其下圣人也亦远矣                           
3、下列加点词语的古今意义用法分析正确的一组是(     )
①古之学者必有师。                 ②师者,所以传道授业解惑也
③今之众人,其下圣人也亦远矣。     ④小学而大遗,吾未见其明也
① 弟子不必不如师,师不必贤于弟子  ⑥年十七,好古文
A.古今用法全不相同                 B.②③⑤古今用法相同
C.古今用法全都相同                 D.①③⑥古今用法相同
4、下列各组句子中,划线词的意义和用法相同的一组是(   )
A作《师说》以之/以勇气闻于诸侯
B师道之不传也久矣/夫庸知其年之先后生于吾乎
C于其身也,则耻师焉/师不必贤于弟子
D小学而大遗,吾未见其明/爱其子,择师而教之
5、文学常识填空
 ⑴韩愈,字_________,自谓郡望昌黎,所以世称“_________”。他是唐代“___________”的倡导者,宋代苏轼称他“文起八代之衰,道济天下之溺”,明人列他为“___________”之首。
 ⑵“六艺经传皆通习之”中的“六艺”是指___________,___________,___________,___________,___________,___________六部经书。
6、 默写
  (l)                 ,师不必贤于弟子,____     _____,___     _____,如是而已。
  (2)是故无贵无贱,___          _______,_____     ____,_______     ____。
 
二、  阅读课文,完成7---9题。
嗟夫!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难(  )!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问(  );今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。①圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此(   )?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。②彼童子之师,授之书而习其句读(  ),非吾所谓传其道解其惑者( )。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪(     )(  )!

7、文中括号处应填的文言虚词依次是:

          /           /            /          /     /     /   
8、下面各组句中划线词意义相同的一组是(      )
A于其身也,则耻师焉,惑矣  /欲人之无惑也难矣
B. 其出人也远矣   /蜀山兀,阿房出
C 或师焉,或否焉   / 左右或欲引相如去
D. 师道之不复,可知矣/彼与彼年相若也,道相似也
9、翻译下列语句。

①     句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而不遗,吾未见其明也。
                                                                                                               
②     士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之  

                                                                      
10、对这段文字分析不当的一项是(     )
A.该段句式变化多,整句和散句相结合,奇偶互见;字里行间饱含感情,读来感心动耳。
B.作者连用三个对比,尖锐地批判了“今之众人”“土大夫”“君子”耻于从师的不良
风气。
C.三个对比,结语语气一句比一句重,第一个对比的结语是疑问语气,第二个对比的
结语是肯定、责备的语气,第三个对比的结语是带有讽刺意味的语气,表达的感情更强烈。
D.这一段批判反面现象的目的仅在阐明从师学习的重要性。
11、本文讲了许多从师的道理,哪些对我们今天有借鉴意义?哪些反映了作者的封建意识?

                                                                             

                                                                             

                                                                             

三、阅读下文,完成12—16题。
余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕走送之,不敢稍逾约。以是,人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。当余之从师也,负箧曳屣,行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅主人,日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则緼袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。
 今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵《诗》《书》,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告,求而不得者也;凡所宜有之书皆集于此,不必若余之手录,假诸人而后见也。其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?
 东阳马生君则,在太学已二年,流辈甚称其贤。余朝京师,生以乡人谒余。撰长书以为贽,辞甚畅达。与之论辨,言和而色夷。自谓少时用心于学甚劳。是可谓善学者矣。其将归见其亲也,余故道为学之难以告之。
——宋濂《送东阳马生序》
12、解释下列词语中加点字在文中的意思。
 余幼时即嗜学               负箧曳屣         

以衾拥覆                 《送东阳马生序》         
13、这是一篇赠序,宋濂写此文的缘由及目的是什么?

                                                                     

                                                                    

14、本文抓住得书之难、求师之难、      等典型事例应答了文中哪句话?

                               
15、本文在主体结构上进行对比,在具体记叙过程中也处处进行对比,请你在文中找出这些对比之处。

                                                                    

                                                                    

                                                                    

16、认为读书苦,几乎是所有中学生的共同感受。宋濂之苦,闻所来闻;诸生之福,过之不及。当你深谙了宋濂之苦及宋濂之累时,你对读书之苦想必会有新的认识,结合本文,说一说你的认识。

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    

参考答案
一、基础知识
1、A、dòu,句中的停顿;B、dài,赠送;C、zhuàn,解释经书的书;D、rú,阿谀,奉承 
2、A、形容词的意动用法,以……为耻 B、名词作状语  成群地   C、名词作动词 3、A    4、B   
5、 ⑴退之;韩昌黎;古文运动;唐宋八大家 ⑵《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》  6、略    
二、课内阅读
7、矣/焉/乎/者/也/也/於  8、C   9、略    10、D  11、作者第一次提出了老师的职责,既概括又全面;作者强调学而知之,必须从师学习,能者为师,不耻下问,尊重老师,奖励后学等思想在今天仍有借鉴意义。但作者所说的“道”,是维护封建统治的儒家之道,所说的“业”,是“六艺经传”,与我们所讲的“道”和“业”的内涵是根本不同的。他把“士大夫之族”在从师问题上的见识不如“巫医乐师百工之人”看成反常,暴露了轻视劳动人民的封建统治阶级的偏见。
三、课外阅读
12、①特别爱好 ②书箱 ③被子 ④拜见13、①宋濂去朝见明太祖朱元璋,时在国子监读书的马君以同乡后辈身份前来拜访,宋濂写此文赠于他。②作者以自己勤苦求学而获取功名的事实,现身说法,勉励后辈专心学习,刻苦自励。(意思对即可) 14、①余幼时即嗜学。②与太学士优越的学习条件相对比。
15、围绕“主观上的勤奋与客观上的艰苦,客观条件的优越与主观上的努力与否”对比来考虑。
16、不要脱离课文,不要只讲大道理,或说些言不由衷的话。
附:《送东阳马生序》译文
我小时候就特别喜欢读书。家里贫穷,没有办法买书来读,常常向藏书的人家去借,(借来)就亲书抄写,计算着日期按时送还。天很冷时,砚池里的水结成坚硬的冰,手指(冻得)不能弯曲和伸直,也不因此停止。抄写完了,赶快送还借书,不敢稍稍超过约定的期限。因此人家多愿意把书借给我,我于是能够阅读很多书。到了成年以后,更加仰慕古代圣贤的学说,又担心没有才学渊博的老师和名人相交往(请教),曾经跑到百里以外向同乡有名望的前辈拿着书请教。前辈道德、声望高,高人弟子挤满了他的屋子,他从来没有把语言放委婉些,把脸色放温和些。我恭敬地站在他旁边。提出疑难,询问道理,弯着身子侧着耳朵请教。有时遇到他人斥责人,(我的)表情更加恭顺,礼节更加周到,一句话不敢回答; 等到他高兴了,就又请教。所以我虽很笨,终于获得多教益。 当我去求师的时候,背着书籍,拖着鞋子,在深山大谷中奔走,深冬刮着凛冽的寒风,大雪有几尺深,脚上的皮肤冻裂了不知道。等走到旅舍,四肢冻僵了不能动弹,服侍的人拿来热水(给我)洗手暖脚,拿被子(给我)盖上,过很久才暖和过来。在旅馆里,每天只吃两顿饭,没有鲜美的食物可以享受,一起住在旅馆的同学们,都穿着华美的衣服戴着红缨和宝石装饰的帽子,腰上佩带白玉环,左边佩着刀,右边挂着香袋,闪光耀眼好像仙人。而我却穿着破棉祆旧衣衫生活在他们中间,毫无羡慕的心思。因为我心中有自己的乐趣,不感到吃穿的享受不如别人了。我求学时的勤恳艰辛情况大体如此。
    现在这些学生在大学里学习,政府天天供给膳食,父母年年送来冬服夏装,(这就)没有挨冻挨饿的忧虑啦;坐在高大宽敞的房屋之下读着《诗》《书》,这就)没有东奔西走的劳累啦;有司业、博士做他们的老师,没有问而不告诉,求知而得不到的啦;一切应有的书都集中在这里,(这就)不必象我那样亲手抄写,向别人借来然后才能看到啦。(要是)他们学业(还)不精通,德行(还)有不具备的,(那就)不是(他的)智力低下,而是(他的)思想不象我那样专注罢了,难道是别人的过失吗?
    马生君在大学学习已经两年了,同辈的人称赞他贤能。去官之后进京朝见皇帝,他以同乡晚辈的身份拜见我。写了一篇长信做见面礼,言辞很流畅通达。同论的文相比,语言委婉、神色和悦。自称小时候学习用功、刻苦。是可以称得上爱好学习的人。他将要回家乡探视他的双亲,我特意告诉了他求学的艰难。如果觉得《《师说》同步测试题》高二语文试题,高二语文试卷,高中语文试题不错,可以推荐给好友哦。
《师说》同步测试题相关的资料
下载说明
·站内提供的所有资源均是由网上搜集或网友上传,任何涉及商业盈利目的均不得使用,仅能作为学习研究目的使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!请您于24小时内自觉将其删除并向著者购买使用许可证。
·站内提供的所有资源均是由网上搜集,若侵犯了您的权益,敬请来信通知我们!
Copyright © 学习资源下载. All Rights Reserved .
本页提供《师说》同步测试题,高二语文试题,高二语文试卷,高中语文试题参考。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12